Skargi i wnioski

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu na piśmie lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego pokój nr 9 (parter).

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: sekretariat@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu pokój nr 38 (II piętro).

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Postawa prawna:
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 16 maja 2012r. poz. 524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski